หมู่คณะซาเลเซียน

สำนักงานเจ้าคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1996 ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา เป็นศูนย์กลางการประสานงานของกิจการซาเลเซียนทั่วประเทศ
มีสำนักงานของคณะกรรมการต่างๆ ภายในบริเวณยังมีวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ และศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน
นอกจากนั้นยังเป็นบ้านพักรักษาตัวสำหรับสมาชิกอาวุโสอีกด้วย

ที่อยู่ติดต่อ :
สำนักงานมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 32 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-731-7100-11 โทรสาร: 02-731-7120-1


หมู่คณะเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ สำหรับโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในปี ค.ศ. 1960
คุณพ่อยอห์น อุลลิอานา ได้รื้อฟื้นโครงการที่จะเปิดโรงเรียนสอนวิชาสามัญในอาคารที่ว่าง จึงเสนอเรื่องนี้
กับหมู่คณะซาเลเซียนโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ซึ่งทางหมู่คณะก็เห็นดีด้วย ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1961
กระทรวงศึกษาธิการออกเอกสารอนุญาตให้เปิดโรงเรียน ดอนบอสโกวิทยา โดยเริ่มต้นที่ชั้นประถม
และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 มีการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ในปีการศึกษา 1964 คณะซาเลเซียนเห็นสมควรให้กิจการของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นกิจการที่แยกจาก
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก จึงมีการตั้งหมู่คณะซาเลเซียน เซนต์ดอมินิกขึ้น อย่างเป็นทางการ
ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นโรงเรียนชาย แผนกสามัญ เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนดอนบอสโก
มีการบริหารและวิธีการสอนที่หลากหลายและ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัย
โดยแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฯลฯ ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนนั้น มีการใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งยังส่งเสริมกิจการนักเรียน เช่น วงดุริยางค์ ลูกเสือ ฯลฯ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในขั้นต้น และยังนำนักเรียนที่สนใจและมีความสามารถ
ให้มีโอกาสได้ไปเรียนเสริมภาคฤดู ร้อนในต่างประเทศ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1526 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : (02) 6527777


ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1978 อยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1978 คุณพ่อเจ้าคณะในขณะนั้น
และคุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซนส์ ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือกับคุณหญิงกระจ่างศรี กีร์ติบุตร ผู้เป็นประธานมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย พญาไท ให้มูลนิธิฯ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะซาเลเซียน ลักษณะเด่นของศูนย์ฯ
คือ เป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มข้น เต็มไปด้วยกิจกรรมและมีชีวิตชีวา ความรักแบบครอบครัวที่อบอุ่น ความก้าวหน้า
และการพัฒนามีอยู่รอบทิศ ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยที่ช่วยให้บุคคลมีความรับผิดชอบ และเลือกที่จะเป็นผู้ใหญ่
การศึกษาหาความรู้ที่เพิ่มพูนและลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะเปิดทางสู่อนาคตที่สดใส

ที่อยู่ติดต่อ :
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 78/2 ถ.ติวานนท์ ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : (02) 5837327, 5832533 โทรสาร : (02) 5832534


หมู่คณะดอนบอสโก กรุงเทพฯ
โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม สำหรับเยาวชน
ที่ยากจนหรือกำพร้า จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยคณะนักบวชซาเลเซียน เป็นโรงเรียน
การกุศลโดยแท้จริง ไม่เก็บค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตลอดมา ในปี ค.ศ. 1962 ได้สร้างโบสถ์ประจำโรงเรียน
ชื่อโบสถ์นักบุญยอห์น บอสโก เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา เพื่อโมทนาคุณและขอพรจากพระเจ้า
ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่ว่า ส่งเสริมและจัดการเรียนการ สอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจน
หรือกำพร้า ให้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ ปลูกฝัง
ให้เยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้ายึด มั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน
ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนดอนบอสโก 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 6529625-30 โทรสาร : (02) 2552291


หมู่คณะบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง
บ้านนาซาเรท ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1990 เป็นบ้านสำหรับอบรมอภิรติกชน มีครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์อุปถัมภ์
เพื่อเป็นหมายสำคัญสำหรับอภิรติกชนว่า ที่นี่พวกเขาจะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา
และชีวิตจิตเพื่อเตรียมตัวสำหรับภารกิจอภิบาลในอนาคต
จุดประสงค์ของบ้านแห่งนี้ ก็คือเพื่อการอบรมและการศึกษากระแสเรียกของบรรดาสามเณร อภิรติกชนซาเลเซียน
ระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับ ปวช. นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมและอบรมสามเณรอภิรติกชนที่จบ
การศึกษาในระดับดัง กล่าวแล้ว คือโปสตูลันต์ ซึ่งใช้เวลา 1 ปีเพื่อศึกษากระแสเรียกของตน เรียนรู้และสัมผัสกับ
รูปแบบของนักบวชซาเลเซียนเพื่อเตรียมเข้าสู่นวกภาพ

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านนาซาเรท 6 หน้าสถานีรถไฟ อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : (032) 221988-9 โทรสาร : (032) 200374


หมู่คณะบ้านดอนบอสโก บ้านโป่ง
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1986 เป็นโรงเรียนอาชีวะศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
เริ่มแรกนั้น คณะผู้บริหารของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้เล็งเห็นว่ายังมีเยาวชนในเขตอำเภอบ้านโป่งอีก
เป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้อาจด้วยเหตุที่ขาดทุนทรัพย์
จึงคิดที่จะหาศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนเหล่านั้น จุดประสงค์เริ่มแรกนั้น เริ่มจากโครงการสร้างโรงฝึกงาน
สำหรับเยาวชนด้อยโอกาสด้านทุนทรัพย์เพื่อช่วย พวกเขาให้มีความชำนาญงานช่าง และได้พัฒนากลายเป็นโรงเรียน
ซึ่งต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นและเมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนได้จะรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้ กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งนี้โดยอาศัย
ความใจกว้างของสังคมที่ช่วยโอบล้อมโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก แห่งนี้ไว้

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง 108 หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : (032) 211933, 221950, 222499 โทรสาร : (032) 221993


หมู่คณะสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1932 เป็นโรงเรียนชาย แผนกสามัญ เปิดทำการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ของคณะซาเลเซียนอีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สารสิทธิ์พิทยาลัยได้สร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครอง
ในเขตอำเภอบ้านโป่ง และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะแผนกนักเรียนประจำซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่เหนือจรดใต้
สารสิทธิ์พิทยาลัยได้ผลิตนักเรียนออกไปเป็นจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ได้เติบโต สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ไว้ในวงราชการ การเมือง ธุรกิจ กีฬา ตลอดจนวงการบันเทิง ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
และสร้างความภาคภูมิใจให้กับ ครอบครัวและสถาบัน

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์: (032) 301170-5 โทรสาร : (032) 301110


วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1927 เมืองบ้านโป่งได้เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการสร้างทางรถไฟในค.ศ. 1900-1902
เมืองบ้านโป่งเป็นชุมชนที่ได้เปรียบชุมชนอื่น เพราะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กลอง เมื่อสร้างทาง รถไฟแล้วเสร็จ
บ้านโป่งจึงเริ่มเป็นตลาดสำคัญที่รับผลิตผลทางการเกษตรจากที่อื่นๆ และส่งไปยังกรุงเทพฯ มาเลเซีย
เพราะเหตุนี้เองทำให้มีการอพยพจากชุมชนใกล้เคียงมาอยู่บ้านโป่ง ในจำนวนผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นมานั้น
ก็มีบางคนที่เป็นคริสตชนด้วย วัดนักบุญยอแซฟ จัดเป็นชุมชนคริสตชนใหญ่ที่มีจำนวนคริสตชนมากเป็นอันดับต้นๆ
ของวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดนักบุญยอแซฟ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : (032) 211188 โทรสาร : (032) 341094


หมู่คณะหัวหิน
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 ก้าวแรกแห่งประวัติศาสตร์ได้เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1947
ซึ่งเป็นวันที่หัวหินวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก โดยมีนักเรียนเพียง 40 กว่าคน จวบจนถึงวันนี้
กว่า 60 ปี ที่ก่อตั้งขึ้นมา บัดนี้หัวหินวิทยาลัยได้กลายเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนกว่า 3,500 คน
มีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ และมีจำนวนที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการใช้สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด
ทำให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป การเติบโตในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
บ่งบอกถึงความเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนชาว หัวหินและอำเภอใกล้เคียง
หัวหินวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแผนกสามัญ เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 240 ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : (032) 511233, 533771 โทรสาร : (032) 533771


บ้านอภิรติกชนหัวหิน
หมู่คณะหัวหินยังรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ศึกษากระแสเรียกชี วิตซาเลเซียน ระดับอภิรติกชน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งนับเป็นดังก้าวแรกแห่งชีวิตซาเลเซียนสำหรับเยาวชนชายที่สนใจจะรับใช้พระเจ้า
โดยผ่านทางเยาวชนตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ภายใต้ชื่อ “ซาเลเซียน” ที่นี่พวกเขาจะใช้ชีวิตในวัยเยาวชน
ร่วมกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเริ่มศึกษากระแสเรียกซาเลเซียนควบคู่กันไป ด้วย


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู หัวหิน
นอกจากโรงเรียน และบ้านอภิรติกชนแล้ว หมู่คณะหัวหินยังรับผิดชอบดูแลอภิบาลสัตบุรุษในเขต
วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน ซึ่งมิได้มีเฉพาะสัตบุรุษในเขตเมืองหัวหินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมวัดพระวิสุทธิวงศ์ ปราณบุรี
และกลุ่มคริสตชนทั้งชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ป่าละอูด้วย วัดนักบุญเทเรซา หัวหินนั้น เป็นวัดที่อำนวย
ความสะดวกด้านพิธีกรรมและชีวิตคริสตชนให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ
ดังนั้นจึงมีพี่น้องคริสตชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในวันอาทิตย์และช่วง เทศกาลต่าง ๆ และเนื่องด้วยจำนวนคริสตชน
ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คณะซาเลเซียนภายใต้ความเห็นชอบของพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีและคณะที่ปรึกษาของท่าน จึงตัดสินใจที่จะสร้างวัดนักบุญเทเรซา หลังใหม่ขึ้นบน
ที่ดินของสังฆมณฑล บริเวณข้างวัดเดิม วัดหลังใหม่นี้จะแล้วเสร็จในราวปลายปี ค.ศ. 2010 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ในการอภิบาลสัตบุรุษและใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญของ คณะซาเลเซียนต่อไปในอนาคต บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน หัวหิน


บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน
ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย บ้านฟื้นฟูจิตใจนี้ เป็นสถานที่เพื่อใช้จัดสัมมนาและอบรมต่างๆ สำหรับ
สมาชิกซาเลเซียนและบุคคลทั่วไป เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายทะเลหัวหินเท่าใดนัก จึงเหมาะกับการที่จะเดินไป
พักผ่อนหย่อนใจในยามว่างจากการอบรมในช่วงต่างๆ ด้วย จึงมีผู้ที่สนใจมาใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน 240 ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : (032) 511328 โทรสาร : (032) 512328


บ้านดอนบอสโก เขาตะเกียบ
บ้านนี้สามารถรับเยาวชนได้ประมาณ 200 คนต่อครั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินประมาณ 6 กิโลเมตร
ด้านหน้าบ้านเยาวชนติดทะเล บ้านนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นค่ายสำหรับเยาวชนกลุ่มใหญ่ทั่วไปและใช้
สำหรับกิจกรรมเชิงอบรม รวมทั้งค่ายมิตรภาพซึ่งเป็นค่ายกระแสเรียกซาเลเซียนซึ่งเคยจัดที่
บ้านเณรหัวหินทุกๆ ปี บ้านนี้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบบ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน


บ้านแสงอรุณ
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1952 ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนอรุณวิทยา และ วัดแม่พระแห่งฟาติมา เนื่องจากชาวบ้าน
ที่มาในสมัยบุกเบิกเป็นคริสตชน ปัจจุบันบริเวณนี้จึงกลายเป็นชุมชนคริสตชน ที่นี่มีโรงเรียนอรุณวิทยา
ซึ่งเป็นโรงเรียนของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แต่บริหารงานโดยคณะซาเลเซียน โรงเรียนอรุณวิทยา
มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว โดยมีความมุ่งหมายให้ลูกหลานของชาวบ้าน
ในท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นต้น อย่างเพียงพอตามนโยบายของรัฐบาล กิจการของโรงเรียนอรุณวิทยาได้
เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการ การเรียนการสอน และด้านศีลธรรม ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนทั้งหญิงและชาย
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้โรงเรียนอรุณวิทยายังเปิดทำการสอนในภาค 2 ภาษา
เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าสู่กรุงเทพฯ


หัวใจของหมู่บ้านแสงอรุณ
คือ วัดแม่พระฟาติมา ซึ่งว่าถือเป็นวัดสำคัญของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เพราะสัตบุรุษของสังฆมณฑล
ประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมดอยู่ที่หมู่บ้านแสงอรุณนี้เอง วัดแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของแม่พระ
โดยมีชาวบ้านร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายวิหารนี้แด่พระแม่

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนอรุณวิทยา ตู้ ปณ. 5 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์ : (032) 611578, 574444 โทรสาร : (032) 574515


หมู่คณะสามพราน
บ้านซาเลเซียน สามพราน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1979 ท่ามกลางกลุ่มคริสตชนขนาดใหญ่ อยู่ในละแวก
วัดนักบุญเปโตร สามพราน โดยการนำของคุณพ่อประพนธ์ ชัยเจริญ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนในขณะนั้น
ได้ตัดสินใจที่จะเปิดบ้านที่สามพรานด้วย เหมือนกัน เพราะคณะนักบวชอื่นๆ ก็ได้เปิดบ้านสำหรับนักศึกษา
ของคณะของเขาบ้างแล้ว บ้านซาเลเซียนตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
เป็นบ้านอบรมสำหรับนวกภาพ และบรรดาซาเลเซียนช่วงปีหลังนวกภาพ โดยมีศูนย์เยาวชนที่มีประจำ
ทุกวันอาทิตย์ เป็นสนามงานอภิบาล

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านซาเลเซียน 91 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : (02) 4290220, 8125834 โทรสาร : (02) 4290021


บ้านศานติธรรม ซาวีโอ
เป็นบ้านพักเพื่อการอบรมฟื้นฟูจิตใจ และเข้าเงียบ สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ด้วย และด้วยตำแหน่ง
ที่ตั้งของบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก จึงมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
แวะเวียนมาใช้บริการเป็นประจำ โดยมีสมาชิกซาเลเซียนของหมู่คณะสามพรานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและให้การอบรม


ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน
ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน เป็นสถานที่เปิดต้อนรับเยาวชนระหว่างประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้เข้า
มาร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทุกวันอาทิตย์ ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ร่วมสนุกสนานกับเกมส์กีฬากับเพื่อนๆ
โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้การอบรมอย่างใกล้ชิด


หมู่คณะดอนบอสโก อุดรธานี
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1962 เป็นโรงเรียนแผนกสามัญเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดรับนักเรียนชายในแผนกนักเรียนประจำด้วย
ภายในโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานีนี้ ยังมีโบสถ์ที่ให้บริการด้านศาสนพิธีในวันอาทิตย์ สำหรับคริสตชน
คาทอลิกที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นด้วย
ในปี ค.ศ. 2004 เมื่อมีการเริ่มโครงการดอนบอสโกที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ที่อุดรธานี จึงเป็นบ้านซาเลเซียนที่ให้ความสะดวกแก่โครงการนี้เป็นพิเศษ เพราะอยู่
ไม่ห่างจากนครเวียงจันทน์

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 136 ถ. โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 221338, 249615, 222436, 325556 โทรสาร : (042) 324873


หมู่คณะหาดใหญ่
โรงเรียนแสงทองวิทยา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 เป็นโรงเรียนแผนกสามัญ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย ตั้งแต่ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดรับนักเรียนในแผนกนักเรียนประจำด้วย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992
โรงเรียนได้ทุ่มเทพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้ทันสมัย อาทิเช่น วงดุริยางค์ ลูกเสือ โสตทัศนูปกรณ์
โดยเฉพาะการใช้และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันนี้โรงเรียนแสงทองวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาก เป็นผลแห่งการอบรม สั่งสอนทั้งด้านวิชาการและด้าน
ศีลธรรมตลอดมา ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากการ ที่นักเรียนได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนมากมาย ทั้งในด้านวิชาการ
ในด้านการกีฬา ด้านการดนตรี ซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงความโดดเด่นของนักเรียนในโรงเรียน ที่มีนิสัยรักการเรียน
มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่ดี มีความสุขสนุกสนาน ร่าเริง และมีจิตใจกว้างขวางพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคม

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนแสงทองวิทยา ตู้ ปณ. 126 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: (074) 243595, 237505, 235101 โทรสาร : (074) 237506


วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1941วัดแห่งนี้อยู่ภายในบริเวณเดียวกับโรงเรียนแสงทองวิทยา ปัจจุบันวัดแห่งนี้ ได้มี
กลุ่มคริสตชนย่อยที่เข้มแข็ง เป็นไปตามแผนอภิบาลของวัด เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า
โดยอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรม สามารถดำเนินชีวิตในทุกสถานภาพให้มี
ความสอดคล้องผสานกลมกลืน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยความเป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 145 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074) 245195, 225352 โทรสาร : (074) 225353


โรงเรียนฝึกอาชีพดอนบอสโก ปัตตานี
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 โดยเริ่มจากในปี ค.ศ. 2000 คุณพ่อโรเซนส์ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากผู้ใจบุญ
เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกปัตตานี ภายใต้การบริหารจัดการของซาเลเซียนในประเทศไทย
ในปี ค.ศ.2004 คุณพ่อได้เริ่มสร้างโรงงาน 4 โรง ท่านได้รับเครื่องมือช่างกล และช่างไฟฟ้า
จากผู้ใจบุญในประเทศเบลเยี่ยม
ในปี ค.ศ. 2007 คุณพ่อโรเซนส์ ได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักเรียนประจำ และยังมีอาคารส่วน
หนึ่งเป็นที่พักของสมาชิกซาเลเซียนที่ดูแลการศึกษาใน โรงเรียนนี้ ต่อมาผู้รับผิดชอบโรงเรียนเห็นสมควร
ที่จะจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอาชีวะ ตามหลักสูตรของรัฐบาล ทั้งนี้ โครงการนี้ก็เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่น
จะได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่าง มีศักยภาพ

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนฝึกอาชีพดอนบอสโก ปัตตานี 141 หมู่ 1 ต. บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170


โรงเรียนเจริญศรีศึกษา ปัตตานี
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1991 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีภาณีนุสรณ์ อยู่จังหวัดพระนคร ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น
“โรงเรียนสมสงวน” จากนั้นได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมาอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้โอนกิจการให้แก่
มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพระสังฆราช ประพนธ์ ชัยเจริญ เป็นประธานมูลนิธิ และเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียน “เจริญศรีศึกษา” ปัจจุบันโรงเรียนเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีแผนกนักเรียนประจำด้วย ภายในโรงเรียนยังมีวัดอัครเทวดาคาเบรียล
เป็นวัดประจำโรงเรียนอีกด้วย

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 77 หมู่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์: (073) 332117, 334548


วัดคาทอลิก ยะลา
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1963 เริ่มจากเมื่อมีการตัดทางรถไฟจากหาดใหญ่ไปถึงสุไหงโกลก โดยผ่านเมืองยะลา
เมืองนี้จึงมีความเจริญขึ้น และกลายเป็นศูนย์กลางของ 3 จังหวัด ที่เคยเป็นมณฑลปัตตานีเดิม
ทางราชการจึงส่งเสริมเมืองยะลามากขึ้น โดยตั้งหน่วยราชการหลายหน่วยในเมืองนี้ พระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต
คาดว่า ยะลาจะสามารถเป็นศูนย์กลางของกิจการคาทอลิกใน 3 จังหวัดนี้เหมือนกัน เพราะตอนนั้นมีคริสตชน
จำนวนประมาณ 160 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการคมนาคมจากตัวเมืองยะลาไปยังจังหวัดอื่น
ก็สามารถทำได้สะดวก
อีกทั้งยังมีวัดนักบุญอันดรูว์ และโรงเรียนมานะศึกษา ซึ่งมีคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ที่ได้รับมอบหมายจากพระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโตเจ้าของโรงเรียนให้บริหารโรงเรียนมานะศึกษา
ปัจจุบันนี้โรงเรียนมานะศึกษาได้โอนกิจการเป็นของมูลนิธิคาทอลิก สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเปิดรับนักเรียนทั้งชาย
และหญิงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดคาทอลิก ตู้ ปณ. 23 จ. ยะลา 95000
โทรศัพท์ : (073) 214462, 212758


หมู่คณะสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1996 เดิมตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ดำเนินกิจการโดย มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ในช่วงแรกของการก่อตั้งนั้นรับเฉพาะนักเรียนชาย
แต่ปัจจุบันได้เปิดรับนักเรียนหญิงด้วย โดยมีจุดเน้นอยู่ที่คุณภาพทางการศึกษา วิชาการ สวัสดิภาพ
และจริยธรรมของนักเรียน
พระคุณเจ้า เปโตร คาเร็ตโต ประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในสมัยนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการให้การศึกษาแก่เยาวชนในชั้นมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีวะ จึงดำริที่จะขยายการศึกษา
ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เปิดชั้นมัธยมปลาย 4-6 สายสามัญ และดำริที่จะจัดตั้ง โรงเรียนอาชีวะขึ้นใน
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ในพื้นที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ให้มีโรงเรียนอาชีวะ
เพื่อฝึกอาชีพที่สมบูรณ์

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สุราษฎร์ 6/8 หมู่6 ถ.ชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: (077) 219122, 219126, 286014 โทรสาร : (077) 283906


วัดคาทอลิกนักบุญเปาโล ชุมพร
ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1968 จากการที่มีครอบครัวคริสตชนบางครอบครัวย้ายไปตั้งรกรากประกอบอาชีพอยู่ที่ ท่าแซะ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่มีครอบครัวหลายครอบครัวไปจับจองที่ดินที่ถ้ำสิงห์ เป็นเหตุให้พระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต
ประมุขของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น และที่ปรึกษาของท่าน ตัดสินใจที่จะส่งพระสงฆ์มาอยู่ประจำที่
ชุมพรเพื่ออภิบาลสัตบุรุษ

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดคาทอลิกนักบุญเปาโล โรงเรียนนิรมลชุมพร 253 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : (077) 502037 โทรสาร : (077) 506741


วัดคาทอลิกนักบุญอันนา เกาะสมุย
ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1974 เป็นวัดของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดคาทอลิกนักบุญอันนา 86 หมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ : (077) 421149 โทรสาร : (077) 421283


วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช
ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1970 เป็นที่อยู่ภายใต้การดูแลของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยมีซาเลเซียนเป็นผู้รับผิดชอบ

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดพระมารดาพระศาสนจักร 48/2 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : (075) 343089 โทรสาร : (075) 316148


โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา พนม
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1970 สังกัดมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ภายใต้การบริหารงานของซิสเตอร์คณะผู้รับใช้
ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดระยะเวลาแห่งการจัดตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ขึ้นเป็นลำดับ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ทั้งคณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียนและบรรดาผู้ปกครอง
ที่มีส่วนช่วยกันพัฒนาด้วยความมานะ อดทนและเสียสละ ทั้งนี้ก็เพื่อสถาบันแห่งนี้จะได้ผลิตเยาวชนที่มี
คุณภาพเป็นพลเมืองดีของ ประเทศชาติต่อไป ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ศึกษาหาความจริงและ
บำเพ็ญคุณงามความดี

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 75/1 หมู่ 3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : (077) 398084, 398082 โทรสาร : (077) 398085, 398156


วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ร่อนพิบูลย์
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1973 ตั้งแต่เริ่มแรกมีความมุ่งหมายที่จะเป็นสถานที่สำหรับงานด้านการสอนคำสอน
อย่างทันสมัย และเป็นระบบ ซึ่งช่วยทำให้มีผู้เรียนคำสอนมากขึ้น อีกทั้งดูแลเอาใจใส่ คนยากจน
จากนิคมคนโรคเรื้อน เริ่มมีโครงการเพื่อการส่งเสริมอาชีพด้วยการทำพรมด้วยใยมะพร้าว พื้นพีวีซี
และเปิดโครงการทำปุ๋ย เพื่อช่วยเหลืองานเกษตรของชาวบ้านในละแวกนั้น และที่นิคมพุดหง

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ตู้ ปณ. 14 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์: (075) 441326, 373251, 487037 โทรสาร : (075) 373111


วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์
เดิมทีที่นี่เป็นชุมชนถ้ำสิงห์อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาจึงมีดำเนินการสร้างวัดขึ้นในภายหลัง และเนื่องจากการ
ก่อสร้างเป็นแบบค่อยๆ ทำ ไปเรื่อยๆ หลังจากลงมือก่อสร้างแล้ว 1 ปี จึงมีพิธีเสกศิลาจารึกในวันฉลอง
นักบุญยอแซฟ ปี ค.ศ. 1980 และทำพิธีเสกวัดในวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1982
เพื่อดำเนินการตามแผนงานอภิบาลของสังฆมณฑล วัดถ้ำสิงห์ได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อสะดวกในการ
ประสานงานและพบปะกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มคริสตชนย่อยๆ 7 กลุ่ม
มีการแบ่งปันพระวาจาทุกสัปดาห์ ผลัดเปลี่ยนกันเตรียมพิธีกรรมวันอาทิตย์ด้วยการทำความสะอาดวัด
จัดดอกไม้ เตรียมพระแท่น ของถวาย เตรียมคนอ่านบทอ่าน ภาวนาเพื่อมวลชน ถือถุงทาน
ในทุกวันเสาร์จะมีซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ จากโรงเรียนอนุบาลนิรมล ชุมพร เข้ามาสอนคำสอนให้กับเด็ก ๆ ทั้งเด็ก
ที่เรียนในโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนของชุมชน มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจเป็นกลุ่ม เช่น สภาอภิบาล ผู้นำกลุ่ม
คริสตชนโดยทำเป็นระยะๆ ตามโอกาส ทั้งนี้โดยมีการประสานงานกับทีมงานอภิบาลของสังฆมณฑล

ที่อยู่ติดต่อ :
วัดนักบุญยอแซฟ หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100
โทรศัพท์ : (077) 650137 โทรสาร: (077) 650137


หมู่คณะบ้านกัมพูชา ปอยเปต
ปัจจุบันนี้ ปอยเปตเป็นทางผ่านที่สำคัญระหว่างไทย-กัมพูชา ประชาชนจำนวนมากมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
และขาดสุขอนามัย พลเมืองส่วนมากไม่มีที่ดิน และว่างงาน พลเมืองประมาณ 5,000 คน ข้ามชายแดนมาทำงาน
ในประเทศไทยทุกวัน ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือค้าขายของหนีภาษี อีกส่วนหนึ่งก็ยึด
อาชีพขอทาน มีเด็กชาย-หญิงจำนวนมากที่เร่ร่อนและถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย คนส่วนใหญ่เป็นคนยากจน
และไม่รู้หนังสือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มีองค์กรอิสระหลายองค์กร (NGO) ได้มาดูงานและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ในหลายๆ แห่ง หลังจากการสำรวจ ศึกษาและปรึกษาเป็นเวลานาน DBFC ได้เห็นสนามงานของตัวเองที่ปอยเปตดังนี้
โรงเรียนฝึกอาชีพ เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจน ไร้ที่อยู่อาศัยบ้านพักสำหรับเด็กชายและหญิงที่เร่ร่อนและ
อยู่ในอันตราย โรงเรียนสอนหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้หนังสือศูนย์เยาวชนพร้อมสถาน ที่เล่นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004

ศูนย์ดอนบอสโกมีกิจการดังนี้
1. โครงการอาหารกลางวัน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนประมาณ 21,900 คน ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 46 โรงเรียน
ในอำเภอเดียว ซึ่งปอยเปตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย โครงการนี้มีฆราวาส 4 คนเป็นผู้รับผิดชอบ มีผู้ดูแลห้องเก็บอาหาร คนขับรถ
และอีกสองคนเดินสายตรวจสอบการจัดอาหารให้เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ
2. บ้านพักสำหรับเยาวชนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง มีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-15 ปี สำหรับปีการศึกษา 2004-2005
มีเยาวชนชายหญิงที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักแห่งนี้ทั้งหมด 73 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 34 คน และ
เยาวชนหญิง 39 คน และมีครูคอยดูแลหลังจากโรงเรียนเลิกด้วย
3. โรงเรียนสอนหนังสือสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 8-15 ปี และสำหรับผู้ใหญ่ด้วย ในปีการศึกษา 2004 -2005
มีนักเรียน 182 คน ใน 6 ห้องเรียน เป็นเยาวชนชาย 113 คน และเยาวชนหญิง 69 คนโรงเรียนฝึกอาชีพในแผนกต่างๆ
เช่นแผนกช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อม และคอมพิวเตอร์ ในปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนนั้นมีนักเรียนจำนวน 63 คน
ศูนย์เยาวชน ซึ่งมีสนามสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเล่นและทำกิจกรรมสร้างสรรค์

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Center – Poipet Palilai Village Poipet Commune, O’chrov District
Banteay Meanchey Province, CAMBODIA


สีหนุวิลล์
สีหนุวิลล์ เป็นเมืองชายทะเล ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 180 กิโลเมตร อยู่ไม่ไกล
จากประเทศไทย เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชา เพราะเป็นทางผ่านของ
สินค้าทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ปัจจุบันนี้มีท่าเรือที่กำลังขยายและมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
ฉะนั้นจากเมืองสีหนุกวิลล์จนถึงพนมเปญ จึงมีถนนที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา นอกจากท่าเรือ
ของเมืองนี้แล้ว ยังมีสถานที่พักผ่อนตากอากาศบริเวณชายทะเล
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 คณะที่ปรึกษาซาเลเซียนที่กัมพูชา (SCC) ซึ่งมีคุณพ่อวิสเซอร์ เป็นประธาน
ได้เสนอกับเจ้าคณะแขวงถึงโครงการเกี่ยวกับโรงพิมพ์ และยังได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีผู้มีพระคุณจากฮอลแลนด์
เป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้านทุนทรัพย์ในโครงการนี้ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์
ยังได้เสนอโครงการที่จะเปิดแผนกฝึกพนักงาน การโรงแรม เพราะมีการคาดคะเนว่าเมืองสีหนุกวิลล์จะกลาย
เป็นเมืองท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 2007 ทางโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สีหนุกวิลล์ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่คณะครู
และพนักงานในแผนกซ่อมรถยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ที่ต้องการศึกษาในภาคพิเศษระดับสูงที่
วิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งกัมพูชา ที่สีหนุกวิลล์ (NPIC) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนยังขออนุญาต
จากคุณพ่อเจ้าคณะ เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทันสมัย 30 เครื่องสำหรับแผนกเลขานุการด้วย
ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2008 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ ได้เห็นพร้อมที่จะรับคำเสนอของผู้อำนวยการเรือนจำ
แห่งเมืองสีหนุกวิลล์ ที่จะจัดการอบรมระยะสั้นในหลายแผนกสำหรับนักโทษที่มีอายุระหว่าง 14 – 22 ปี หมู่คณะซาเลเซียน
ได้ริเริ่มกิจการนี้เพื่อตอบสนองความปรารถนาของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสาเหตุใหญ่ของการที่เยาวชนจำนวนหนึ่งไปติดคุก
คือความยากจนและการมั่วสุม เพราะพวกเขาไม่มีงานทำ เมื่อพวกเขาฝึกงานตามโครงการแล้วจะได้มีความรู้
เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้ประกอบวิชาชีพที่สุจริตเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Technical School Sihanoukville P.O. Box 9406 Street 05, Sankat 4 Khan Mittapheap,
Sihanoukville, CAMBODIA
โทรศัพท์ : (+855) 34-933764 โทรสาร : (+855) 34-933756


พนมเปญ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1991 บราเดอร์ปาเนตโต
และคุณพ่อวอลเตอร์ ได้เรียนภาษากัมพูชา และเตรียมเครื่องจักร พร้อมทั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเปิดโรงฝึกงาน 2 แผนก
ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของรัฐบาลที่แปรกพนิว (Preik Pneu) หลังจากที่ท่านได้ทำสัญญากับรัฐบาลกัมพูชาที่จะดำเนินงาน
ในสถานที่นี้เป็น เวลา 2 ปี ในวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1992 มีการลงนามในเอกสารของรัฐบาลที่อนุมัติให้เปิดโรงเรียนดอนบอสโก
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา และ DBF (Don Bosco Foundation) โดยมีมิสเตอร์เออิก ซามอย (Mr. Eik Samoi)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลกัมพูชา ส่วน DBF มีคุณพ่อเปร์โซเนนี (Fr. John Personeni)
เป็นผู้ลงนามแทนคณะซาเลเซียนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 มีการลงมือก่อสร้างโรงเรียนอาชีวะ
ดอนบอสโก (Don Bosco Technical School) ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ในที่สุดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1996
ฯพณฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีอันดับที่ 2 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก
(Don Bosco Technical School Phnom Penh) ที่สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายของโรงเรียนนี้ คือ
อบรมสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในการทำงานในแผนกช่างกล ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กโทรนิก
ช่างพิมพ์ การออกแบบ และแผนกคอมพิวเตอร์ ในการรับนักศึกษานั้น โรงเรียนรับผู้ที่เป็นกำพร้า หรือผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน
โดยมีเป้าหมายว่า เมื่อคนเหล่านี้ได้ฝึกงานอาชีพแล้ว พวกเขาสามารถเอาชนะสภาพความยากจนของครอบครัวของเขาได้

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Foundation of Cambodia P.O. Box 47 Phum Chress,
khum Phnom Penh Thmey Sen Sok District, Phnom Penh CAMBODIA
โทรศัพท์: (+855) 16-926726 โทรสาร : (+855) 23-219986


พระตะบอง
ประชาชนส่วนใหญ่ในแถบนี้ยังไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองรวมทั้งไม่มีงาน ประจำด้วย จึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายๆ
อย่าง อาทิเช่น ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาโสเภณี ปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเยาวชนส่วนมากไม่สนใจทางด้านการศึกษา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 มีองค์กรอิสระหลายองค์กร (NGO) ไปทำงานที่พระตะบอง (Battambang) แต่ไม่มีองค์กรใดทำงานในด้านการศึกษาเลย
ในปี ค.ศ. 1998 ครอบครัวอาสาสมัครชาวฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม เวอร์จีเนียและฮูโก (Virginie e Hugo) ได้เปิดโอกาสให้ซาเลเซียนได้เริ่ม
กิจการเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ทำงานในโรงงานทำอิฐให้ได้รับการศึกษา ในปี ค.ศ. 1999 DBFC ได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนสอนหนังสือ
แห่งแรก (Literacy school) สำหรับเด็กจำนวน 100 คน ในที่ดินที่ อันดอง แจง (Andaung Cheng) โดยมีอาสาสมัครของ
โครงการเด็ก (Children Fund) เป็นผู้บริหารงาน
ในปี ค.ศ. 2001 ซาเลเซียนก็ได้เปิดโรงเรียน (Literacy school) แห่งที่ 2 ขึ้นที่ซาลาบาลัท (Salabalat) โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้มีจุดประสงค์ที่
จะเปิดสอนหลักสูตรรวบรัด 2 ปี สำหรับเด็กที่อายุระหว่าง 10 – 15 ปี เพื่อให้เขาสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาปกติในโรงเรียนของ
รัฐบาลได้ นักเรียนในโรงเรียนนี้ได้รับการช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น อาหาร อุปกรณ์การเรียน การรักษาพยาบาล และสำหรับ
บางคนความช่วยเหลือก็ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของเด็กด้วย ในปี ค.ศ. 2003 โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้มีเด็กจำนวน 200 คน ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ มีพนักงาน 11 คน และอาสาสมัครต่างประเทศ 3 คน งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกองทุนเด็ก (Children Fund) DBFC
มีความหวังว่าในไม่ช้าจะสามารถเปิดโรงเรียนอาชีวะ (Don Bosco Technical School Battambang) ได้ในเมืองนี้ด้วย
สีหนุวิลล์ สีหนุวิลล์ เป็นเมืองชายทะเล ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 180 กิโลเมตร อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย
เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชา เพราะเป็นทางผ่านของสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ
ปัจจุบันนี้มีท่าเรือที่กำลังขยายและมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ฉะนั้นจากเมืองสีหนุกวิลล์จนถึงพนมเปญ
จึงมีถนนที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา นอกจากท่าเรือของเมืองนี้แล้ว ยังมีสถานที่พักผ่อนตากอากาศบริเวณชายทะเล
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 คณะที่ปรึกษาซาเลเซียนที่กัมพูชา (SCC) ซึ่งมีคุณพ่อวิสเซอร์ เป็นประธาน ได้เสนอกับเจ้าคณะแขวง
ถึงโครงการเกี่ยวกับโรงพิมพ์ และยังได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีผู้มีพระคุณจากฮอลแลนด์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้านทุนทรัพย์ในโครงการนี้
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003
หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ยังได้เสนอโครงการที่จะเปิดแผนกฝึกพนักงาน การโรงแรม เพราะมีการคาดคะเนว่าเมืองสีหนุกวิลล์
จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 2007 ทางโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สีหนุกวิลล์ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่คณะครู และ
พนักงานในแผนกซ่อมรถยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ที่ต้องการศึกษาในภาคพิเศษระดับสูงที่วิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งกัมพูชา
ที่สีหนุกวิลล์ (NPIC) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนยังขออนุญาตจากคุณพ่อเจ้าคณะ เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทันสมัย
30 เครื่องสำหรับแผนกเลขานุการด้วย
ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2008 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ ได้เห็นพร้อมที่จะรับคำเสนอของผู้อำนวยการเรือนจำแห่งเมืองสีหนุกวิลล์
ที่จะจัดการอบรมระยะสั้นในหลายแผนกสำหรับนักโทษที่มีอายุระหว่าง 14 – 22 ปี หมู่คณะซาเลเซียนได้ริเริ่มกิจการนี้เพื่อตอบสนอง
ความปรารถนาของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสาเหตุใหญ่ของการที่เยาวชนจำนวนหนึ่งไปติดคุก คือความยากจนและการมั่วสุม
เพราะพวกเขาไม่มีงานทำ เมื่อพวกเขาฝึกงานตามโครงการ แล้วจะได้มีความรู้ เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้ประกอบวิชาชีพที่สุจริต
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Technical School Sihanoukville P.O. Box 9406 Street 05,
Sankat 4 Khan Mittapheap, Sihanoukville, CAMBODIA
โทรศัพท์ : (+855) 34-933764 โทรสาร : (+855) 34-933756


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *