Facebook YouTube
magnify
Home โรงเรียน ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1962 เป็นโรงเรียนแผนกสามัญเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดรับนักเรียนชายในแผนกนักเรียนประจำด้วย
ภายในโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานีนี้ ยังมีโบสถ์ที่ให้บริการด้านศาสนพิธีในวันอาทิตย์ สำหรับคริสตชนคาทอลิกที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นด้วย

ในปี ค.ศ. 2004 เมื่อมีการเริ่มโครงการดอนบอสโกที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ที่อุดรธานี จึงเป็นบ้านซาเลเซียนที่ให้ความสะดวกแก่โครงการนี้เป็นพิเศษ เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครเวียงจันทน์

ที่อยู่ติดต่อ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
136 ถ. โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 221338, 249615, 222436, 325556
โทรสาร : (042) 324873