Facebook YouTube
magnify

ภาพรวม

ภาพรวม

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนานาชาติซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์คาทอลิกและภราดา ที่อุทิศตนทำงานเพื่อเยาวชน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา

กิจการของคณะซาเลเซียนครอบคลุมงานด้านโรงเรียน ศูนย์เยาวชน วัด ศูนย์พัฒนา และสนามงานอื่นๆ ที่ซาเลเซียนจะสามารถนำคุณค่าแห่งพระวรสารไปสู่เยาวชน ด้วยการศึกษาอบรม อันจะนำเยาวชนให้สามารถเติบโตขึ้นสมกับที่เป็น “ศาสนิกชนที่ดีของศาสนา และพลเมืองที่ดีของสังคม”
 
คณะซาเลเซียนได้ถือกำเนิดมาโดยคุณพ่อบอสโก นักอบรมผู้มีชื่อเสียง ในราวปี ค.ศ. 1859 มีสมาชิกทั้งหมดกว่า 16,000 คน  ทำงานอยู่ใน 134 ประเทศ ทั่วโลก  โดยแบ่งเป็นเขต 8 ภูมิภาค มีแขวงในการปกครองทั้งหมด  96  แขวง และมีการดำเนินกิจการซาเลเซียนอยู่ทั้งหมด 2040 แห่ง โดยทำงานพร้อมกับกลุ่มต่างๆ ในครอบครัวซาเลเซียนเพื่องานช่วยเหลือเยาวชน
 
ด้วยความเชื่อมั่นในระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก ซึ่งมีพื้นฐานการอบรมโดยใช้หลักศาสนา เหตุผล และความรักใจดี บรรดาซาเลเซียนทั้งหลายจึงมีความพยายามอย่างจริงจังในการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการต้อนรับ ส่งเสริมความศรัทธาด้านศาสนา  พัฒนาการเรียนรู้  และเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตในสังคมให้กับบรรดาเยาวชน
 
นับตั้งแต่วันแรกที่ซาเลเซียนก้าวเข้าสู่ดินแดนสยาม  ในปี ค.ศ. 1927  นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว  ที่ซาเลเซียนในประเทศไทยได้เติบโตและเจริญก้าวหน้าขึ้น  จวบจนวันนี้คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยมีกิจการอยู่กว่า 40 แห่ง รวมถึงกิจการที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อช่วยบรรดาเยาวชนให้ได้รับการอบรมและการศึกษาที่ดี