ครอบครัวซาเลเซียนในไทย

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชหญิงที่ตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก แล
Read more.
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เดิมชื่อว่า "คณะชีสงเคราะห์" กำเนิดเนื่องมาจากพระสังฆรา
Read more.
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (DQM)
Daughters of the Queenship of Mary สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลเป็น “สถาบันฆราวาสผู้รับการเจิมถ
Read more.
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย (SQM)
จิตตารมณ์ จิตตารมณ์ของคณะเป็นชีวิตของผู้ตั้งคณะที่เด่นที่สุดที่ท่านพยายามปลูกฝัง  ซึ่งปรากฏออกมาในคว
Read more.
ผู้ร่วมงานซาเลเซียน (ASC)
ผู้ร่วมงานซาเลเซียนเป็นกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วย คริสตชนฆราวาส พระสงฆ์ หรือนักบวชผู้มีความรัก ความศรัทธ
Read more.
คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก (VDB)
เริ่มมีกลุ่มอาสาสมัครของนักบุญยอห์น บอสโก หรือ VDB ในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1973 เป็นกลุ่มสตรีผู้ซึ่ง
Read more.
คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ADMA)
คุณพ่อบอสโกได้ก่อตั้ง ฆราวาสแพร่ธรรมและกลุ่มฆราวาสหลายกลุ่ม และได้เริ่มกระบวนการทำงานของบุคลากร ที่ท
Read more.
ศิษย์เก่าซาเลเซียน
เนื่องจากนักเรียนมักจะมีความผูกพันกับโรงเรียนที่เคยได้รับการศึกษามา ดังนั้นทุกโรงเรียนจึงพยายามหาโอก
Read more.